Skip to content

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Penzion Kersko (dále jen PK) zajišťuje pronájem ubytovacích místností, které se nachází v areálu PK, poskytuje ubytovací služby, uskutečňuje pronájem a prodej doplňkového zboží. Veškeré služby se poskytují v závislosti na jejich dostupnosti.

Tato skutečná pravidla jsou povinná pro všechny návštěvníky PK, bez ohledu na jejich věk. Před uzavřením smlouvy o pronájmu a nabytím služeb (tj. před uhrazením, a tedy před nabytím služby) je návštěvník povinen se pozorně seznámit s těmito skutečnými Pravidly a přísně je dodržovat po celou dobu využívání služeb PK. V případě, pokud s pravidly nesouhlasíte, prosíme odmítnout návštěvu PK a jeho služby ještě před nabytím těchto služeb. Odpovědnost za následky vzniklé v důsledku neznalosti či nedodržení skutečných pravidel nese návštěvník sám.

PK je otevřený nepřetržitě včetně víkendů s výjimkou dnů, kdy se provádí technická prevence či sanitárních dnů, o těchto okolnostech se upozorňuje dopředu. Noční klid začíná ve 22.00 hod.

Celý areál PK je v soukromém vlastnictví, je zakázáno nacházet se na území PK bez povolení správy PK.

Dětem do 18 let jsou povoleny návštěvy PK pouze v doprovodu dospělých, kteří na ně dohlíží a zodpovídají za jejich bezpečí. Dospělý – je návštěvník starší 18 let, který přebírá plnou právní odpovědnost za chování dětí, které doprovází, rovněž za dodržování těchto skutečných Pravidel.

Handicapovaní lidé, kteří z důvodu svého handicapu vyžadují pomoc jiné osoby, mohou PK navštívit pouze v doprovodu této zletilé osoby, která na ně dohlídne.

Celý areál PK je pod dohledem kamerového systému.

V případě ztráty či poškození majetku PK se sepíše protokol o způsobení škody, náklady na škodu hradí návštěvník odpovědný za viníka. Není-li možné škodu uhradit na místě, je povoleno uhradit škodu v průběhu 3 ( tří ) dní.

Návštěvníci musí plnit požadavky správce a jiných zaměstnanců PK týkajících se bezpečnosti, udržování pořádku a čistoty na území PK.

Návštěvníci by se měli chovat zdvořile, vzájemně se respektovat a nebránit zábavě a odpočinku ostatních návštěvníků.

V případě odmítnutí či pozastavení poskytování služeb Návštěvníkovi, který porušil skutečná pravidla, není PK povinen vracet peníze za nevyužité služby.

Porušení pravidel je závažným důvodem pro vyloučení návštěvníka z areálu PK, přitom není PK povinen vracet peníze za nevyužité služby.